استاندارد ساختمان سازی

گروه تیرچه سازی آرام دارای کد ده رقمی و تاییدیه رسمی از اداره استاندارد و نظام مهندسی میباشد.